Projekt pn. Usługa przeprowadzenia audytu technologicznego wraz z opracowaniem koncepcji trzech systemów odzysków mediów, przeprowadzeniem symulacji efektywności energetycznej i kosztowej poszczególnych rozwiązań, opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej wybranego rozwiązania, wykonaniem prototypu stanowiska wraz wykonaniem testów wdrożeniowych oraz opracowaniem raportu z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 123 250,00 zł (85% wartości Usługi netto) w ramach Projektu pn.: "Bon na Innowacje 2022-2023"

Projekt "Dolnośląski Bon na Innowacje" Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Ewentualnie dodatkowe informacje o Usłudze (zakres, okres realizacji, Wykonawca Usługi, itp.)